08:30  V5
 09:30  V5u
 09:50  V2
 10:20  Sladdpaus
 10:40  F2  Inkl prisutdelning
 11:10  T8
 12:00  T8u
 12:20  T3  
 13:00  LUNCH
 13:50 T4  Inkl prisutdelning
 14:10  T5  Inkl prisutdelning 
 14:40  Finalblocket startar
 V5 B-Final
 T8 B-Final
   V5U A-Final  
 V5 A-Final
 Paus ca 15 min
 V2 A-Final
   T8U A-Final  
 T8 A-Final
 T3 A-Final
C:a 17:45  Beräknat slut